ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie

Par. 1

Definicje:

 1. IAT? firma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie, ul. Sienkiewicza 15/13, 06-500 Mława, NIP 5690002981, REGON 002710390; e-mail: iat@inter-auto-technika.com.pl

www.inter-auto-technika.com.pl

 1. Klient– osoba fizyczna która w jakikolwiek sposób kontaktuje się z IAT, w szczególności poprzez składanie zapytań, zamówień lub zawierając transakcję.
 2. Administrator – administrator danych osobowych  którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie, ul. Sienkiewicza 15/13, 06-500 Mława;

e-mail: iat@inter-auto-technika.com.pl

www.inter-auto-technika.com.pl

 1. Współpracownicy – osoby prawne i fizyczne, którym w celu wykonywania zawartych umów IAT powierzyła dane osobowe w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych.
 2. Pliki ?cookies?– dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 3. Ustawa – ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).
 4. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Par.2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy, określa również zasady stosowania plików cookies. Ma ona na celu wskazanie praw, które ma Klient w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.
 2. Jesteś naszym Klientem kontaktując się z IAT w jakikolwiek sposób. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie RODO oraz Ustawą. Zbierane przez nas dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie, ul. Sienkiewicza 15/13, 06-500 Mława;

e-mail: iat@inter-auto-technika.com.pl

www.inter-auto-technika.com.pl

4 . Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych. Z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych możesz się zwrócić bezpośrednio do Administratora – firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie, ul. Sienkiewicza 15/13, 06-500 Mława;

e-mail: iat@inter-auto-technika.com.pl

www.inter-auto-technika.com.pl

 1. Klient, który korzysta z usług IAT oraz z jej stron internetowych potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 2. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
 3. Administrator na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych osobowych Klienta.
 4. Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności.
 5. Pamiętaj, podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne Możesz, ale nie musisz tego robić.

Podanie nam danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być wymogiem umownym, jeżeli zechcesz skorzystać z usług IAT.

Par. 3

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe które od Ciebie otrzymamy w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe.
 2. Administrator w ramach działalności IAT może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości, zawierania transakcji, dokonywania płatności, składania reklamacji.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług IAT i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
 4. a) złożenia zamówienia,
 5. b) wystawiania faktur VAT,
 6. c) dochodzenia należności,
 7. d) rozpatrywania reklamacji,
 8. e) marketingu własnych produktów lub usług,
 9. f) dostosowywania oferty IAT do potrzeb Klienta,
 10. h) przeprowadzania ankiet, badań i analiz w celu poprawy jakości świadczonych przez IAT usług,
 11. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4.

Twoje dane są przechowywane:

 • w przypadku działań podjętych przed zawarciem umowy np. w celu wyceny usługi czy dostępności produktu ? przez czas niezbędny do wykonania tych działań,
 • w przypadku zawarcia umowy ? przez czas niezbędny do jej wykonania,
 • przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji,
 • w związku z prawnym obowiązkiem związanym z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości,
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy,
 • w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby marketingowe, w tym podniesienia jakości usług – przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie Klienta,
 1. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klienta, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 2. Stosownie do celu przetwarzania, Administrator jedynie w niezbędnym zakresie w zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta:
 3. a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 4. b) numer telefonu,
 5. c) imię i nazwisko,
 6. d) nazwę firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
 7. e) NIP,
 8. f) adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj.
 9. Podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne np. do złożenia oferty, zawarcia i realizacji mowy, wykonania przez Klienta uprawnień z gwarancji.
 10. Twoje dane możemy przekazać:

1)  naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoja rzecz,

2) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

– naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie,

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

– podmiotom prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek,

– podmiotom prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania płatności,

– podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu stronie IAT.

Par. 4

Polityka Cookies

 1. IAT nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej IAT. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:
 3. a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie internetowej,
 4. b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 5. c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Klienta.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta, przy czym ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta.
 7. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Par. 5

Prawa i obowiązki Administratora i Klienta

 1. Administrator ma prawo do przekazania informacji dotyczących Klienta IAT organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator zobowiązany jest do nie powierzania danych osobowych Klienta innym podmiotom bez zgody Klienta, a wyjątkiem przypadków przewidzianych w RODO oraz Ustawie.
 3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta i przysługuje bez podania przyczyny.
 4. Klient ma prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejny miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania, o czym Administrator informuje Klienta.
 7. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych przez IAT lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z tych usług.

Par. 6

Zagadnienia pozostałe

 1. Oferta IAT będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Mogą także nastąpić zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej IAT wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej IAT. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.