ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z podanymi tu informacjami – mogą one przyczynić się do uniknięcia poważnych problemów z eksploatowanymi przez Państwa liniami diagnostycznymi Nussbaum!

W  ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy nasilenie problemów technicznych wśród użytkowników starszych egzemplarzy linii diagnostycznych Nussbaum (w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczy to linii uniwersalnych do badania pojazdów o dmc do oraz powyżej 3,5t.). Długi okres eksploatacji w połączeniu z obecnymi trudnymi warunkami pogodowymi prowadzi niekiedy do poważnych uszkodzeń elementów elektronicznych urządzeń. Przyczyną tej sytuacji są zazwyczaj uszkodzenia (pęknięcia, utrata szczelności dławików na przewody itp.) puszek połączeniowych, znajdujących się w części podłogowej linii diagnostycznych, co prowadzi do przedostawania się do ich wnętrza wody. Dla ich użytkowników oznacza to zazwyczaj konieczność poniesienia znaczących kosztów, wynikających z wymiany znajdujących się tam płytek elektronicznych. W skrajnych przypadkach zwarcia w części podłogowej powodują również uszkodzenia płyt głównych, sterujących pracą całych linii diagnostycznych.

W związku z powyższym rekomendujemy przeprowadzenie naprawy prewencyjnej wszystkich uniwersalnych linii diagnostycznych Nussbaum starszych niż 8 lat. Przegląd specjalny obejmuje pełen zakres przeglądu standardowego oraz wymianę obudów (puszek) elementów elektronicznych wraz z zamontowanymi w nich elementami uszczelniającymi, co w znaczący sposób podnosi prawdopodobieństwo dalszej, bezawaryjnej eksploatacji (wg naszego doświadczenia miażdżąca większość uszkodzeń elementów elektronicznych linii wynika z zalania ich wodą). Podczas wymiany kontrolowane jest działanie całych torów pomiarowych a elementy, na których widoczne są zanieczyszczenia, poddawane są dokładnemu czyszczeniu z wykorzystaniem odpowiednich do tego celu środków chemicznych. 

Koszt usługi zależny jest od kompletacji i wyposażenia linii diagnostycznej – zapraszamy do kontaktu!