ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Auto-Technika

Sp. z o.o. w Mławie

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

 • ?Sprzedający? ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter Auto Technika Sp. z o.o., 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 15/13, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000081618,  kapitał zakładowy: 250.000,00 zł., NIP 569-000-29-81, REGON 002710390
 •  ?Kupujący? – kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ? Kodeksu Cywilnego.
 • ?Strony? – Sprzedawcę i Kupującego
 • ?OWS? – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
 • ?Produkt? – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego i objęte ofertą handlową Sprzedającego
 • ?Przewoźnik? ? kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.
 • ?Magazyn? – magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.
 • ?Gwarant? – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter Auto Technika Sp. z o.o., 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 15/13,

1.2 Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych OWS. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed OWS.

1.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2 ZAWIERANIE UMÓW

2.1 Informacje techniczne i handlowe

2.1.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego oraz w katalogach, cennikach i prospektach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

2.1.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. w Mławie w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.2 Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia

2.2.1 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksem. Zamówienie powinno określać:

 1. a) dane Kupującego
 2. b) dane personalne osoby składającej zamówienie
 3. c) opis przedmiotu zamówienia (ilość i typ produktu, ewentualnie jego numer katalogowy, inne szczegóły)
 4. d) dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty
 5. e) proponowany termin dostawy

2.2.2 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia.

2.2.3 Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie mogą być dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedawca w Potwierdzeniu Zamówienia określa termin/terminy dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów.

2.2.4 W przypadku zamówień produktów niestandardowych, importowanych i/lub produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego lub produktów typowych w dużych ilościach przekraczających standardowe stany magazynowane Sprzedającego, Kupujący wpłaci Sprzedającemu zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. W takim przypadku umowa o której mowa wyżej w pkt. 2.3.2 zostanie zawarta dopiero po wpłacie przez Kupującego zadatku, który zostanie zaliczony jako część zapłaty za produkt. Zastosowanie ma odpowiednio art. 394 kc z wyłączeniem § 3.

3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny produktów w cennikach Sprzedającego są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

3.2 Sprzedający podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia w złotych polskich (PLN). Na życzenie Klienta ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata. W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje kurs sprzedaży Banku PKO BP S.A. obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

3.3 W Potwierdzeniach Zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).

3.4 W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia ? niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3.5 Terminy płatności wynoszą 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupującego, chyba że Strony postanowią inaczej.

3.6 Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu, o którym mowa w ust. 3.5 Sprzedający może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.

3.7 Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

3.8 Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

3.9 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

3.10 W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, OWS i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów, wykonywania usług oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

3.11 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów, wykonywania usług oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

3.12 Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

3.13 Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3.14 Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący nie wskaże inaczej to faktura VAT zostanie wysłana przez Sprzedającego na adres e-mailowy, z którego przyszło zamówienie.

3.15 Kupujący ma prawo zażyczyć sobie przesyłania faktur VAT w formie papierowej. Musi jednakże w sposób wyraźny zaznaczyć to w zamówieniu i jednocześnie zgodzić się na doliczenie kosztów manipulacyjnych z tym związanych. Koszt wystawienia i wysłania faktury VAT przez Sprzedającego w formie papierowej wynosi 10 zł netto od każdej faktury.

4 TERMIN DOSTAWY

4.1 Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach mają charakter orientacyjny. W potwierdzeniu zamówienia lub w umowie sprzedaży Sprzedający podaje konkretny termin dostawy. Terminem dostawy jest termin wydania produktu Kupującemu.

4.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

 1. a) siła wyższa w rozumieniu pkt. 8 poniżej
 2. b) zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

4.3. W przypadkach, o których mowa w punkcie 4.2 następuje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania okoliczności opisanych w tym punkcie, nie dłużej niż na trzy miesiące. O zawieszeniu wykonania zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie lub drogą mailową. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.

5 WARUNKI DOSTAWY

5.1 Miejscem wydania produktów jest miejsce wskazane w zamówieniu lub umowie sprzedaży.

5.2 W momencie odbioru produktu z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Protokół odbioru jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego.

5.3 Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

5.4 Kupujący zapewnia rozładunek oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

5.5 Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.

5.6 Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go Sprzedającemu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

5.7 Przed odbiorem przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

5.8 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5.9 W przypadku zwłoki z odbiorem produktu przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania produktu w wysokości 5 % (pięć procent) jego wartości brutto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 20 % (dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

6 ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU

6.1 W przypadku odwołania zamówienia lub zwrotu produktu Kupujący ponosi koszty transportu produktu do magazynu Sprzedającego.

6.2 Odwołanie zamówienia (lub zwrot produktów), o którym mowa w pkt 6.3 powyżej, nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniach specjalnych, produktów niemagazynowych, zamawianych i/lub wytwarzanych specjalnie na życzenie Kupującego, itp.

6.3 Zwrot produktów na podstawie niniejszego jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są nowe, nigdy nie instalowane, nieużytkowane, i zapakowane w ich oryginalne opakowania.

6.4 W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania układowego podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego lub faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia działalności, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

7 GWARANCJA

7.1 Zakres gwarancji

7.1.1 Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

7.1.2 W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji produktu wolnego od wad, 12 miesięczny termin biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. W przypadku wymiany części produktu, postanowienie powyższe stosuje się do wymienionej części.

7.1.3 W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi gwarancyjnej.

7.1.4 Części wymienione po upływie gwarancji są objęte gwarancją przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia wymiany .

7.1.5 Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.

7.2 Wady nieobjęte gwarancją

7.2.1 Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 1. a) błędnych założeń projektowych lub projektu obiektu, niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu, chyba że instalację lub montaż wykonywał Sprzedawca,
 2. b) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
 3. c) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji określonej w dokumentacji,
 4. d) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów produktu,
 5. e) niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych, chyba ze podłączenie wykonywał Sprzedawca,
 6. f) przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach,
 7. g) czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
 8. h) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.

7.2.2 Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego zużycia produktów, uszkodzenia lub zniszczenia, z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad sztuki elektrycznej.

7.2.3 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu, napraw oraz okresowych przeglądów technicznych wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów.

7.2.4 Materiały eksploatacyjne i części podlegające normalnemu zużyciu (np. oleje, paski klinowe, nakładki gumowe, filtry, żarówki) nie są objęte gwarancją.

7.3 Obowiązki Kupującego

7.3.1 Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązany jest przesłać do Sprzedającego niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady, zgłoszenie reklamacji (pismem, faksem lub mailem) zawierające w szczególności numer faktury oraz określenie typu i modelu produktu, rodzaj instalacji, w której zastosowano produkt, ujawnione wady i okoliczności ich wystąpienia. W razie wątpliwości Sprzedający może zażądać również innych danych.

7.3.2 Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt na wskazany przez Sprzedającego adres chyba, że ze względu na rodzaj i gabaryty produktu naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji produktu u Kupującego. W miejscu instalacji Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do produktu, zgodnie z zasadami BHP i ochrony pracy, w szczególności jeśli to konieczne zapewnić odpowiednie rusztowania, drabiny i/lub podnośniki. W przeciwnym razie, bo stwierdzeniu niemożności wykonania czynności serwisowych Sprzedający ma prawo odmówić naprawy produktu i obciążyć Kupującego kosztami dojazdu serwisu.

7.4 Obowiązki gwarancyjne Sprzedającego.

7.4.1 Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach zgodnego z postanowieniami OWU, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie (najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia) podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia wad. Koszty usunięcia wad ponosi Sprzedający. Usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w produktach, aby po ich wprowadzeniu produkt spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.

7.4.2. W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 60 dni.

7.4.3 W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedający zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad.

7.4.4 Sprzedający ponosi koszty transportu produktów lub części naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, a także ewentualne koszty podróży i pobytu pracowników serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji produktu u Kupującego.

7.4.5 Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.

7.4.6 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdy itp.).

7.4.7. Gwarancja świadczona jest z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

7.5. Utrata gwarancji.

7.5.1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

 • jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
 • ingerencji w produkt osób nieuprawnionych,
 • używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • używania produktu niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi,
 • jakichkolwiek prób napraw produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów technicznych.
 • wystąpienia zaległości płatności za produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.

 

8 SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Siła wyższa

8.1.1 Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

8.1.2 Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

9 POUFNOŚĆ

9.1 Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

9.2 W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedającego pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10.000,00 (dziesięciu tysięcy zł.). Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejsze OWU są zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego www.inter-auto-technika.com.pl o czym Kupujący przed zawarciem umowy będzie informowany w formie linku (odsyłacza) zawartego w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego.

10.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego.

10.3 Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych OWU.

10.4 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

10.5 Niniejsze OWU oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w OWU lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.