ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Zmiana Zarządu P.W. Inter-Auto-Technika Sp. z o.o.

W dniu 29.06.2023 Zgromadzenie Wspólników P.W. Inter-Auto-Technika Sp. z o.o. zdecydowało o powołaniu nowego Zarządu firmy.


Nowym Prezesem Zarządu został Pan Łukasz Dzierżawa, związany z firmą od ponad 20 lat, w ostatnim czasie pełniący funkcję Inżyniera Serwisu.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zgromadzenie Wspólników ponownie powołało Pana Janusza Świerczewskiego, uprzednio zajmującego to stanowisko.

Dotychczasowy Prezes Zarządu – Pan Adam Zalewski, podjął decyzję o rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję, jednocześnie obejmując stanowisko Dyrektora Handlowego.


Nowy Zarząd dziękuje Wspólnikom za okazane zaufanie i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby dbać o dalszy rozwój firmy. Doświadczenie dotychczasowego Prezesa i jego dalsze pozostawanie w firmie gwarantuje kontynuację działań w dotychczasowej sferze, przy jednoczesnym zaangażowaniu nowego Zarządu w poszukiwanie kolejnych wyzwań i zdobywanie nowych rynków.

Wszyscy Pracownicy spółki pozostają do Państwa dyspozycji – szczegółowe dane znaleźć można w dziale KONTAKT.

 Change of the Management Board of P.W. Inter-Auto-Technika Sp. z o. o.

On June 29, 2023, the General Meeting of Shareholders of P.W. Inter-Auto-Technika Sp. z o. o. decided to appoint a new Management Board of the company.


The new Chairman of the Board is Mr. Łukasz Dzierżawa, who has been associated with the company for over 20 years, with recent position of Service Engineer.

Mr. Janusz Świerczewski, previously holding the position of Vice-Chairman of the Board, was reappointed to remain at this function.

The previous Chairman of the Board – Mr. Adam Zalewski, decided to resign from running for another term of office, simultaneously assuming the position of Sales Director.


The new Management Board thanks the Shareholders for their trust and undertakes to make every effort to ensure further development of the company. The experience of the previous Chairman and his continued stay in the company guarantee the continuation of current activities, while the new Management Board is involved in seeking new challenges and reaching new markets.

All employees of the company are at your disposal – detailed information can be found in the CONTACT section.